Játékszabályzat

Játékfa „Nyerj a Játékfával az ovis csoportodnak” promóciós játék

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.

1, A játék szervezője:

A Konter-Nova Kft. (cím: 3900 Szerencs, Szilas A. Pál 13), a továbbiakban „Szervező”, „Nyerj a Játékfával az ovis csoportodnak” elnevezéssel nyereményjátékot, a továbbiakban „Játék”, szervez a nyereményjátékban résztvevő Játékfa weboldalán kijelölt termékeket vásárlók számára.

A Játék szervezője egyben a játék lebonyolítója is.

2, A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A nyereményjátékban valamennyi 18 évesnél idősebb magyar állampolgárságú, magyarországi postacímmel rendelkező természetes személy jogosult részt venni, aki a Játék időtartama alatt, a https://jatekfa.hu/ weboldalán vásárolt 1 db suliváró csomagot vagy, 1 db Gyere velem óvodába kiscsoportos csomagot, vagy 1 db Gyere velem óvodába középsős csomagot . A vásárlást igazoló számla másolatát, az óvoda címét és a csoport nevét email-be (lefotózva vagy szkennelve) beküldi a Játék szervezőjének elektronikus email címére – az ilyen személy a továbbiakban „Játékos”.

A Játékban a Szervező, valamint a Játékban résztvevő termékeket forgalmazó webáruház,

dolgozói, és e személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3, A Játékban való részvétel menete:

Azon Játékos, aki a Játék időtartama alatt:

- https://jatekfa.hu/ oldalán megvásárolja, illetve megrendeli a 2, pontban felsorolt termékek valamelyikét.

- a megjelölt e-mail címre elküldi a vásárlást igazoló számlát illetve az óvodai csoport nevét és címét, úgy, hogy az a megadott határidőig meg is érkezzen, vagy lefotózza / beszkenneli és email-benn elküldi az info@jatekfa.hu a továbbiakban együttesen „Pályázat”, sorsoláson vesz részt. Az első három legtöbb megjelölést kapott óvodai csoport nyer.

A beérkezett játékszelvények érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a Játékos nem a játékszabályban foglaltaknak megfelelően küldi vissza a „Pályázat „anyagát a sorsolásban nem vehet részt.

A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

4, A Játékban résztvevő termékek: Suliváró, Gyere velem óvodába Kis és Középcsoportos csomag

5, A Játék időtartama

A Játék 2023. január 09. 00:00 tól – 2023. január 18. 24:00-ig tart.

Időpont után beérkezett Pályázatok érvénytelenek.

6, Sorsolások

A sorsolás ideje: 2023. január 20.

A sorsolásra a Konter-Nova Kft. székhelyén, elektronikus sorsolásos módszerrel kerül sor.

A sorsoláson valamennyi, a Játék időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázat vesz részt.

7, Nyeremények, tartaléknyertesek

Nyeremény: 1 db Wesco óvodai asztal + 4 db Wesco óvodai szék összesen 250 000 Ft értékben

8, Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A Szervező a sorsolást követően, haladéktalanul értesíti a nyertes Játékosokat a megadott telefonszámaikon vagy email címeiken, és egyeztetik a postázási címüket.

A díjak nyertesei postai úton kapják meg nyereményeiket.

Amennyiben a Szervező a sorsolástól számított 8 napon belül nem tudja elérni a nyertes Játékosokat a postázási címük egyeztetése céljából, úgy tartaléknyerteseket von be helyettük, a lentiekben leírt módon.

8 napos határidő lejárta előtt Szervező öt alkalommal próbálja meg elérni a nyertes Játékosokat.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény postázása a sorsolásokat követő 30 napon belül megtörténjen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes

(tartaléknyertes) nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való postázása emiatt meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény postázásának lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, a postázás időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Játékos téves, vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Kisorsolt Nyeremények kézbesítésének késedelméért a Szervező, további megbízottjai a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytatnak.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

9, Információ a Játékról:

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán:

 

A Játék, Facebook-on, továbbá a https://jatekfa.hu/ honlapon és hírlevélben kerül meghirdetésre.

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi info e-mail címet biztosítja a Játékosok számára: info@jatekfa.hu melyen az elküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

11, Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a számviteli törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a Játékos neve, lakcíme (irányítószám, város, község, cím), telefonszáma és e-mail címe, továbbá a nyertes Játékosok esetében az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok (pl. adószám).

Jelen Játék adatkezelője Konter-Nova Kft. (székhely cím: Szilas A. Pál 13)

A beérkezett nyereményszelvények alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat a Konter-Nova Kft. munkatársa dolgozza fel a Konter-Nova Kft. adatvédelmi szabályzatának megfelelően. A nyertesekre vonatkozóan a postázáshoz szükséges adatokhoz a GLS futárszolgálat is hozzáfér.

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

  1. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk

alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, a nyereményszelvény postai úton történő beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,

  1. Adataik feldolgozását a Konter-Nova Kft. végzi.
  2. A Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok által megadott, feltüntetett adatokat a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.
  3. A kisorsolt Játékosok adatait, a nevüknek, kizárólag a lakhelyük irányítószámának és település

nevének feltüntetésével a Szervező a sorsolást követő naptól nyilvánosságra hozhatja a  https://jatekfa.hu/ weboldalon 2023.január 21. Ezen kisorsolt Játékosok akkor válnak nyertesekké, amennyiben a jelen játékszabály 8. pontjának megfelelően teljesítik az abban foglalt kötelezettségeiket.

  1. Minden további, a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot és beküldött pályázati szelvényt a Szervező és Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2023. február 01-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.

A Játék során megszerzett további személyes adatok csak a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra és a Játék befejezését követően, de legkésőbb

  1. március 1-ig megsemmisítésre kerülnek.

A Konter-Nova Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Konter-Nova Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.

Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik:

- a Játék ideje alatt az info@jatekfa.hu e-mail címen, adattörlés tárggyal. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

- a sorsolást követően az A Konter-Nova Kft. (cím: 3900 Szerencs, Szilas A. Pál 13) postacímére küldött nyilatkozattal, adatvédelmi kérelem” megjelöléssel.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

12, Egyebek:

Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és át nem ruházhatóak.

A Játékban a Játékos által megadott személyes adatok valódisága a Játékos felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A

Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám/e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által tulajdonolt telefonszámot/e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon/e-mail cím használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban a saját, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervező, valamint

Lebonyolító mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja.

Szervező kizár minden kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hiányosságaiból, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért.

A Játék és a Lebonyolító levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni. A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.jatekfa.hu weboldalon értesülhetnek.

Szerencs, 2023. 01. 09

 Szervező